Messagg mill-Kowc Alfred Attard

Insellem lil kull IMQABBI li ghandu ghal qalbu it Tim tal futbol. Gejt inkarigat u afdat bi tmexxija ghat tieni darba bhala kowc tar-rahal taghkom. Ma kienitx facli nibdew dal bidu tal kampjonat fuq zewg noti. L-ewwel punt kien li ridna nibnu skwadra mil gdid ghaliex kull ma sibt li baqghu mil istagun li ghadda kienu 4 biss. Dan ghamilnih rrid nghid fi zmidn qasir hafna bl-ghajnuna tal appocc li sibt mil kumitat kollu. It-tieni punt huwa dak tas sitwazzjoni madwar id-dinja tal pandemija covid-19. Qed nahdmu u nimxu madwar protokol difficli hafna. Pero imxejna. Tant imxejna li waslet l-ewwel gurnata tal -loghob kompetittiv u hrigna rebbieha b’ loghoba ta prestazzjoni fuq livell tajjeb hafna. Nixtieq niringrazzja lil kumitat f’dan l-istadju tal istagun tal fiducja u l-appocc li dejjem sibt min ghandhom. Lil kull player li jifforma parti min skwadra twila li nipposjedu. Dan ghaliex fijhom nara hegga u abbilta li kull gurnata jridu jghatu lura dejjem aktar min dak li nitlobhom. Lil istaff tekniku tieghi li jahdmu mieghi f’ambjent tant profesjonali. U fl-ahhar mhux lanqas lilkom sapporters mqabbin li tkunu warajna dejjem. Naghlaq billi nfakkar lil kullhadd li dan ghadu biss il-bidu ta stagun ferm twil u ferm aktar difficli min ta qabel. Allura nitlob lil kullhadd jersaq dejjem aktar vicin il-klabb ta MQABBA ha jkun jista jaghti sehmu u l-ghajnuna mehtiega lil shabi tal kumitat. Insellmilkom u nirringrazzjakom mil qalb.